Watch Now
/media/cover-img/Bhauju-l_ZijcxLJ.jpg

Director: Rajendra Shalabh
Written By: Abhinash Shrestha
Starring: Tika Pahari, Harihar Sharma, Nir Shah, Rajesh Hamal, Ashok Sharma, Sunil Thapa, Karishma Manandhar, Diwakar Sharma, Deshbhakta Khanal, Subhadra Adhikari,

More Movies

See All