Watch Now
/media/cover-img/Bhrasta_Nayak-l.jpg

Social Movie

Director: Deepak Prasad Acharya
Written By: Bhola Dahal Nabin Pyasi
Starring: Pramod Agrahari, Madan Krishna Shrestha, Nirmal Sharma, Shyam Rai, Sabita Gurung, Hari Bamsha Acharya, Keshav Sapkota, Yuna Khadka, Deepansu Joshi, Sarita Dhungana,

More Movies

See All